ที่ ภาพประกอบ ชื่อพืช
21 มะขามป้อม
22 มะเกิ้ม
23 มะเกว๋นนก
24 มะกอก
25 เพี้ยฟาน
26 เพกา
27 พ่อค้าตีเมีย
28 พลองเหมือด
29 ไผ่ป่า
30 ไผ่บง
31 ไผ่ซาง
32 ผักหนัง
33 ผักเสี้ยว
34 ผักสีเสียด
35 ผักตูบหมูบ
36 ผักติ้ว
37 ผักขี้ขวง
38 ผักกูด
39 เป้งบก
40 ปุย
 
1 2 3