มะเดื่อ [899]

ชื่ออื่น                       มะเดื่ออุทุมพร  มะเดื่อชุมพร  มะเดื่อน้ำ  เดื่อน้ำ  มะเดื่อเกลี้ยง  เดื่อเลี้ยง

                                มะเดื่อหอม  นอดหอม  กูแซ

ชื่อวิทยาศาสตร์           Ficus  fistulosa,  Ficus  racemosa  Linn. Ficus saemocarpa.  Ficus 

                                glomerata  Rox.  MORACEAE

ลักษณะทั่วไป             พืชยืนต้น  ขนาดเล็กถึงกลาง  สูง  ๕ – ๑๐  เมตร  แตกกิ่งก้านสาขาไม่มาก  ใบใหม่มีขนปกคลุม  ผลออกตามลำต้น  ขนาดประมาณ  ๑  เซนติเมตร  ผลมียางเล็กน้อย  รสฝาดมัน

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ยอดอ่อน  จิ้มน้ำพริก  ยอดอ่อนใช้แกง  ต้มจิ้มน้ำพริก  ใบใช้ทำห่อหมดแทนใบยอได้