หางปลาช่อน [968]

ชื่ออื่น                       ผักบั้ง  ผักบั้ว  ผักแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Emilia sonchifolia  Linn. DC. COMPOSITAE

ลักษณะทั่วไป             พืชล้มลุก สูง ๒๐ – ๕๐ เซนติเมตร  ลำต้นสีเขียว  ส่วนโคนอาจเป็นสีแดง  ใบเกิดบนลำต้นไม่มีก้านใบ  ใบกว้าง  ๓ – ๘ เซนติเมตร  ยาว  ๔ – ๑๐  เซนติเมตร  ใบที่เกิดก่อนมักจะอยู่บริเวณโคนต้นใกล้ๆ ผิวดิน  ขอบใบส่วนหนึ่งเว้าเข้าหาเส้นกลางใบอย่างไม่มีระเบียบจึงทำให้ใบมีรูปร่างไม่แน่นอน   เช่น  ส่วนปลายเรียวแหลม  ขอบใบเว้าลึกๆ เป็นหยักหลายหยักใบที่อยู่ส่วนกลางหรือยอดจะมีขนาดเล็กกว่าใบที่อยู่บริเวณโคนต้น  เนื้อใบเรียบเกลี้ยงดอกออกเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่ง  มีดอกย่อย  ๓ – ๔  ดอก กลีบดอกเป็นฝอยสีชมพูหรือชมพูม่วง  กลีบเลี้ยงสีเขียวห่อหุ้มกลีบดอกเกือบทั้งหมด  เมื่อดอกโรยจะมีเมล็ดประกอบด้วยขนฟูสีขาวน้ำหนักเบาลอยไปตามลมได้ดี  ส่วนลำต้น  ใบ  เจริญงอกงามดีในฤดูฝน

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ใบอ่อนลวกจิ้มน้ำพริก  ใช้แกงรวมผสมกับผักอื่นๆ หรือใช้เป็นผักสดจิ้มน้ำพริก