พื้นที่ดำเนินงาน

จากการลงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ทางคณะผู้วิจัยได้กำหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ดังภาพที่ 1 โดยพื้นที่ที่ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างส่วนต่างๆของต้นรักใหญ่ในครั้งนี้จะเป็นบริเวณที่มีผลกระทบจากการขยายมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และยังมีความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่มากที่สุดอีกด้วย

ภาพที่ 1 พื้นที่ดำเนินงาน


ผลการลงพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวเป็นเต็ง-รัง ขนาดใหญ่ มีความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตสูง โดยพบพรรณไม้ยืนต้น ทั้งสิ้น 9 วงศ์ 14 ชนิด  คือ Guttiferae (มะดะหลวง), Flacourtiaceae (ตะขบป่า), Dipterocarpaceae (ยางเหียง, พลวง, รัง/เปา, เต็ง/แงะ), Burseraceae (มะกอกเกลื้อน), Sapindaceae (ลำไยป่า), Anacardiaceae (รักใหญ่). Rosaceae (มะพอก), Lythraceae (อินทนิลบก), Euphorbiaceae (เหมือดโลด, มะขามป้อม) จากการวางแปลงสำรวจพรรณไม้ พบว่าชนิดพรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความสำคัญสูงสุด คือ พลวง รองลงมา คือ รัง/เปา ดังภาพที่ 2 ซึ่งพลวงถือว่าเป็นพรรณไม้หลักที่พบได้ในป่าเต็งรัง ที่มีพื้นที่ไม่ลาดชันมากนัก

  พลวง

รัง/เปา

ภาพที่ 2 ชนิดพรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความสำคัญในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ในส่วนของต้นรักก็เป็นหนึ่งในพืชชนิดเด่นที่สามารถพบได้ เป็นจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยเมื่อมีการสำรวจพบต้นรักใหญ่ จะทำการติดป้ายชื่อ ระบุพิกัด พร้อมทั้งนับจำนวนต้นรักในพื้นที่ เพื่อใช้ในการทำฐานข้อมูลต่อไปในอนาคต ดังภาพที่ 3


ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างต้นรักที่พบในพื้นที่ และการติดป้ายชื่อ