ภาพถ่ายกิจกรรมการเก็บรวบรวมตัวอย่างส่วนต่างๆ ต้นรักใหญ่