หน้าแรก >> ประวัติความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมา

  09 เมษายน 2567 โดย Administrator

 

ความเป็นมาของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่นอกจากภารกิจหลักในการพัฒนาบัณฑิต ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การสร้างและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย โดยในงานสนองพระราชดำริต่างๆนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มีการริเริ่มและจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนองพระราชดำริตามแผนแม่บท อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย ในการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่นการอบรมปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริทั้งในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

 

อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-
ม.ราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
37
 เมื่อวาน 
42
 เดือนนี้ 
230
 เดือนที่ผ่านมา 
635
 ปีนี้ 
1,639
 ปีที่ผ่านมา 
35,161
   ทั้งหมด 
126,356
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561